Аудиторський   висновок

  незалежної аудиторської компанії “ПРОФЛАЙН”

  за наслідками аудиту річного фінансового звіту

ВАТ “АКБ “СИГМАБАНК”

за 200 8 рік

 

Акціонерам ВАТ „АКБ „СИГМАБАНК”

 

Ми провели аудит річного фінансового звіту, що включає   баланс станом на                 31 грудня 2008р., звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки відкритого акціонерного товариства “АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “СИГМАБАНК” (код   за ЕДРПОУ 33972230), надалі Банк .

 

Управлінський персонал   Банку несе відповідальність за підготовку та достовірне   відображення   інформації в цих фінансових звітах у відповідності до чинного законодавства України, нормативно - правових актів Національного Банку України та   вимог Інструкції про складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Національного банку України від 27 грудня 2007 року №480.

Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

 

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до „Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики”, Законів України „Про аудиторську діяльність”,   „Про банки та банківську діяльність” та з дотриманням   вимог Положення про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою НБУ від 09 вересня 2003р. №389, із змінами та доповненнями.

Аудит було заплановано і   проведено   для забезпечення    обґрунтованої впевненості   в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає   перевірку   шляхом   тестування   доказів, які підтверджують   суми   й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку   й суттєвих   попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом,   а також оцінку загального подання   фінансових звітів.

 

Ми вважаємо, що   проведена нами   аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану   підставу для висловлення нашої думки.

 

На нашу думку,   річний фінансовий звіт за 2008 рік відкритого акціонерного товариства   “АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “СИГМАБАНК” справедливо й достовірно відображає його фінансовий стан   на 31 грудня 2008 року,   фінансовий результат діяльності, рух власного капіталу та грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, нормативно-правових актів Національного банку України та Інструкції Національного банку України про складання та оприлюднення фінансової звітності банків України від 27 грудня 2007 року №480, яка ґрунтується   на основних вимогах щодо   розкриття інформації у фінансовій звітності   відповідно   до   Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Якість кредитного портфеля та портфеля цінних паперів є задовільною.

Ризики   операцій з інсайдерами/пов’язаними особами є помірними та їх значення   в межах нормативних.

Формування капіталу Банку здійснювалось у відповідності з чинним законодавством України і нормативно-правовими актами Національного банку України та його розмір є достатнім для дотримання існуючих нормативних вимог.

В цілому формування резервів   Банку відповідає чинному законодавству   і нормативним   актам Національного банку України та їх розмір є достатнім для забезпечення нормативних вимог та покриття існуючих ризиків.

Обсяги активів і зобов’язань станом на 31 грудня 2008 року   за строками погашення представлені достовірно.

Якість управління активами та пасивами є задовільною.

Бухгалтерський облік Банку є адекватним, відповідає вимогам Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, нормативно-правовим актам Національного банку України та обліковій політиці Банку.

Система управління ризиками Банку, процедури внутрішнього аудиту та заходи внутрішнього контролю є адекватними.

 

07   квітня   200 9 року

 

 

Директор АК “Профлайн”                                                                              Хоменко О. І.

Сертифікат аудитора на право здійснення

аудиту банків №0035, виданий НБУ 11 січня 2005р.

 

Адреса аудиторської компанії:

03150,   м. Київ, вул. Димитрова, 5-Б